Alla, är beroende av bra vägar och en bra väghållning. Det gäller boende, besökande, företag och räddningstjänst. Vägföreningen har sedan bildandet, förvaltat och varit huvudman för föreningens vägar. Lerdal-Gärdebyns vägförening regleras av anläggningslagen och lag om förvaltning av samfälligheter. Formen är en gemensamhetsanläggning och vårt namn är Rättvik Lerdal GA7.

Numera ingår närmare 900 fastigheter i vår gemensamhetsanläggning och vi ansvarar för väghållningen av drygt 20 km meter väg.

Vilka vägar som ingår i vår gemensamhetsanläggning grundas på Lantmäteriets förrättningar. Medlemskapet följer de fastigheter som är med i förrättningen. Kortfattat kan medlemskapet beskrivas så, att ägare av enfamiljfastigheter med permanent boende, och deltidsboende har lika vägavgifter. Hyreshus och övriga fastigheter, till exempel hotell och pensionat som orsakar ett avvikande trafikbehov, har ett anpassat andelstal. Men gemensamt är att det måste finns en lantmäteriförrättning i botten. Det vanligaste andelstalet i Lerdal GA 7 är 1800, vilket gäller ett normal enfamiljshus. 

Hur finansieras väghållningen?

Det är i huvudsak medlemmarna/andelsägarna som står för intäkterna till väghållningen. Fastigheten är bunden till vägföreningen och medlemmar kan inte lämna föreningen genom att inte betala vägavgift. Det är stämman som beslutar om hur hög avgiften ska vara det kommande året. Styrelsen lämnar förslag till stämman som grundar sig på ett löpande återkommande underhållsbehov och en plan för mer långsiktiga åtgärder för väghållningen. I avgiften ingår snöröjning, grusning, sopning, dikning, asfaltering, underhåll av alla vägar som asfalt och grusvägar. Vägföreningen får också ett visst bidrag från kommun och stat. År 2022 hade vägföreningen intäkter och utgifter på cirka två miljoner kronor. 

Så här fördelades intäkterna år 2022
Vägavgifter från medlemmarna:                                        88 %
Bidrag från Rättviks kommun:                                              9 %
Bidrag från Trafikverket:                                                        3 %

Så här uppskattas utgifterna fördelas ett ”normalår”
Vinterunderhåll – plogning, halkbekämpning                              55 %
Sommarunderhåll – slå vägkanter, beläggning, dikning e t c    35 %   
Arvoden och löner, inkl sociala avgifter                                         7 %
Övrigt, t ex porto, annonser, kontorsmaterial, försäkringar      3 %

Medlemmars inflytande

Vägföreningens verksamhet styrs övergripande av förrättningsbeslut och gällande lagstiftning och i detalj av föreningens stadgar. Alla medlemmar kallas varje år till årsstämman, som är föreningens högsta instans. Där behandlas den gångna verksamheten, och inriktning på kommande verksamhet. Alla medlemmar kan väcka motion som stämman behandlar. Val av styrelsefunktionärer görs. Valen förbereds av en valberedning, vilken ger medlemmarna möjlighet att välja den styrelse de vill ha. Stämman ska äga rum i april varje år och kallelse gå ut minst tre veckor före. Motioner ska vara inlämnade senast under februari månad.

Vårt vägområde

Vägområdets geografiska utbredning omfattar delar av Lerdal och Gärdebyn, men även exempelvis vägar nära folkparken. Det är det som är den så kallade båtnaden för gemensamhetsanläggningen Rättvik Lerdal GA7. Men det innebär inte att vägföreningen har ansvar för alla vägar inom detta område. En del vägar sköts av kommunen, någon väg av Trafikverket, det finns andra mindre separata vägföreningar (gemensamhetsanläggningar) och så finns det en del andra privata enskilda vägar, så kallade stickvägar som Lerdal-Gärdebyns vägförening inte har ansvar för.