Trafikverket har beslutat att ge Lerdal-Gärdebyns vägförening ett stöd på endast 225 000 kronor som hjälp efter översvämningarna. Det är långt mindre än vad vägföreningen skulle behöva och vad som styrelsen ansökte om hos Trafikverket.

Enligt vägföreningens kalkyl, har vi kostnader på 1,4 miljoner kronor bara för 2023 på grund av skyfallet. Det var också det beloppet som föreningen ansökte om. Nu blir det akuta stödet bara 15 procent av det ansökta behovet enligt Trafikverket.

Anledningen är att Trafikverket bara lämnar bidrag till vägar som normalt får statligt bidrag, vilket bara utgör 30 procent av vårt vägnät och ingen av de mest totalförstörda vägarna. Trafikverket följer det regelverk som gäller i normala fall och det har inte skett någon anpassning till den akuta situationen efter det katastrofala skyfallet.

Det blir alltså inga pengar alls till de mest skadade vägarna. Till exempelvis Östlunds väg, Wermästergatan, Rodelvägen och Bryggerigatan som blev helt oframkomliga blir det alltså 0 kr i stöd.

Från början gavs förhoppningar från rikspolitiker att ett större stöd skulle ges. Trafikverket hade fått 30 miljoner omfördelat för att ge stöd till skadade vägar efter ovädret Hans. Bland annat har infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i riksdagen sagt att det fortfarande finns möjlighet att söka av de pengarna.

Nu visar det sig dock att bidraget bara gäller de vägar som Trafikverket anser vara ”statliga bidragsvägar”. För Lerdal-Gärdebyns del handlar det om de bättre vägarna, exempelvis Kvarngatan mot folkparken. År 2022 utgjorde det statliga stödet bara tre procent av våra kostnader.

Det blir nu en utmanande uppgift för styrelsen att lösa det kommande återställningsarbetet. Om inget mer stöd kommer finns följande risker:

Återställningsarbetet kommer att ta längre tid och vissa åtgärder skjuts på framtiden.
En extra utdebitering från medlemmarna/delägarna. Detta ser i så fall efter en extra stämma.
Tillfälligt lån för att klara likviditeten.

Inga beslut om detta är dock fattade.